Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 59/2019 av den 29 mars 2019 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2020/813]