Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (89/106/EHS) (Text s významom pre EHP )(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)