2006 m. liepos 14 d. Komisijos direktyva 2006/63/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 98/57/EB dėl Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolės II-VII priedus