Písomná otázka E-1586/09 Othmar Karas (PPE-DE) Komisii. Predĺženie platnosti nariadenia o skupinových výnimkách pre sektor poisťovníctva