Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5063 — BLG Italia/ICO/JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП