Rådets beslut (EU) 2020/1493 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser, avseende ändring av bilagorna I och II till avtalet och antagande av tekniska standarder för sammankoppling (Text av betydelse för EES)