Besluit (EU) 2020/1493 van de Raad van 12 oktober 2020 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten, over de wijziging van de bijlagen I en II bij de overeenkomst en de vaststelling van koppelingstechnische normen (Voor de EER relevante tekst)