Padomes Lēmums (ES) 2020/1493 (2020. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti, attiecībā uz Nolīguma I un II pielikuma grozīšanu un sasaistes tehnisko standartu pieņemšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)