3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2005 (C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC))