Sag C-43/17 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 5. juli 2018 — Liam Jenkinson mod Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Eulex Kosovo (Appel — voldgiftsbestemmelse — ansatte ved Den Europæiske Unions internationale missioner — kompetence til at træffe afgørelse i tvister vedrørende ansættelseskontrakter — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesaftaler — voldgiftsbestemmelser, der i den sidste kontrakt udpeger Unionens retsinstanser og i de tidligere kontrakter udpeger retterne i Bruxelles (Belgien) — afgørelse om ikke at forlænge den sidste kontrakt — påstand om ændring af alle kontraktforhold til en »tidsubegrænset kontrakt« — påstande om erstatning for uberettiget afskedigelse — hensyntagen til kontraktforhold, der går forud for den sidste kontrakt — Den Europæiske Unions Rets kompetence)