Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom * Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení dočasnej dohody o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))