Písomná otázka E-4526/09 Heide Rühle (Verts/ALE) Komisii. Uplatňovanie smernice 2007/45/ES, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov