Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky na vydávanie veterinárnych certifikátov pre uvádzanie tepelne upraveného mlieka, výrobkov na báze mlieka a surového mlieka určeného na ľudskú spotrebu na trh Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2004) 1691] (Text s významom pre EHP) (2000/438/ES)