Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. novembra 1978. # Simmenthal SpA proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 243/78 R. Simmenthal/Komisia TITJUR