Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. mája 1979. # Robert Buttner a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 51-79 R. Buttner a i./Komisia TITJUR