Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. decembra 2010. # Frank Scheffler proti Landkreis Wartburgkreis. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Meiningen - Nemecko. # Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku. # Vec C-334/09. Scheffler TITJUR