vec C-17/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. februára 2009 — MPDV Mikrolab GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. c) — Zamietnutie zápisu — Slovná ochranná známka manufacturing score card — Opisný charakter]