Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2019/C 405/09