2008/467/ES: Rozhodnutie Komisie z  19. júna 2008 , ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2004 a 2005 [oznámené pod číslom K(2008) 2756]