Statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev) (KOM(2007)0859 — C6-0001/2008 — 2007/0288(COD)#P6_TC1-COD(2007)0288Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. oktobra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev