Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))