Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1583 z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do przywozu z Peru i Mjanmy/Birmy małży i produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6778) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)