Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1583 ze dne 18. října 2018, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o dovoz mlžů a produktů rybolovu z Peru a Myanmaru určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2018) 6778) (Text s významem pro EHP.)