Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1583 на Комисията от 18 октомври 2018 година за изменение на приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вноса на двучерупчести мекотели и рибни продукти от Перу и Мианмар за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2018) 6778) (Текст от значение за ЕИП.)