Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2029 z 18. decembra 2018, ktorým sa určujú množstevné limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019 [oznámené pod číslom C(2018) 8655]