Vec C-453/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z  12. mája 2011 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti štátom — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Uplatnenie zníženej sadzby dane — Živé zvieratá obvykle určené na použitie pri príprave potravín a krmív — Dodávka, dovoz a nákup určitých živých zvierat, najmä koní)