Υπόθεση T-875/19: Προσφυγή της 23ης Δεκεμβρίου 2019 — Impera κατά EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)