Spojené veci C-587/13 P a C-588/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 15. januára 2015 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Telefónica SA/Európska komisia (Odvolanie — Režim pomoci stanovený španielskou daňovou právnou úpravou — Ustanovenie týkajúce sa dane z príjmu právnických osôb, umožňujúce podnikom so sídlom na španielskom území, odpísať finančný goodwill vyplývajúci z nadobudnutia podielu v podnikoch, ktoré nemajú sídlo na tomto území — Rozhodnutie, ktorým sa režim štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom)