Kohtuasi C-215/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. märtsi 2020. aasta otsus (Obvodní soud pro Prahu 8 eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Libuše Králová versus Primera Air Scandinavia (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Kohtualluvus ning kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Artikli 5 punkt 1 – Kohtualluvus lepingutega seotud asjades – Artiklid 15 – 17 – Kohtualluvus tarbijalepingute puhul – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artiklid 6 ja 7 – Õigus hüvitisele lennu pikaajalise hilinemise korral – Reisi ja majutust sisaldav veoleping, mille reisija on sõlminud reisibürooga – Hagi hüvitise saamiseks, mis on esitatud lennuettevõtja vastu, kes ei ole selle lepingu pool – Direktiiv 90/314/EMÜ – Pakettreis)