Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9543 — Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/Chubu/Walney JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП)2019/C 350/04