2006/10/ES: Rozhodnutie Komisie z  10. januára 2006 o dočasnom zákaze uvádzania osiva hybridov geneticky modifikovanej kukurice línie MON 810 zapísaných v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov na trh v Grécku podľa smernice 2002/53/ES [oznámené pod číslom K(2005) 5964]