Wszczęcie postępowania (Sprawa M.9489 – Air Canada/Transat) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 180/01