SOOVITUS nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lepingu, mis käsitleb täiendavaid norme seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014-2020, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Raportöör: Anders Primdahl Vistisen