Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9798 — BorgWarner/Delphi Technologies) (Text s významom pre EHP) 2020/C 442/03