Euroopa Kohtu (teine koda) 3. märtsi 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-21/03 ja C-34/03 (Conseil d'Etat eelotsusetaotlus): Fabricom SA versus Belgia riik (Riigihanked — Ehitustööd, tarned ja teenused — Vee-, energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektor — Isikule, kes on tegelenud ehitustööde, tarnete või teenuste arendamisega, kehtestatud hankemenetluses osalemise või pakkumise esitamise keeld)