Komisjoni otsus (EL) 2020/348, 24. oktoober 2019, abikava SA.35980 – 2019/C „Ühendkuningriik – elektrituru reform: reservvõimsuse mehhanism“ kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7610 all) (EMPs kohaldatav tekst)