TITJUR Meganck/Komisia Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. mája 1973. # Francois Meganck proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 36-72.