Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/133 z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150 ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina