Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9793 — Permira/Sneakers Maker) (Text s významom pre EHP) 2020/C 178/01