Štátna pomoc – Nemecko – Štátna pomoc C 19/10 [ex NN 23/10 (ex CP 21/08)] – Likvidácia zvieracích mŕtvol – štátna pomoc pre „Zweckverband Tierkörperbeseitigung“ – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 ZFEÚ Text s významom pre EHP