Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8332 — Koch Industries / Golden Gate / Infor) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )