Vec C-205/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  21. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Városi Bíróság — Maďarská republika) — trestné konanie proti Emilovi Eredicsovi, Márii Vassné Sápiovej (Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV — Postavenie obetí v trestnom konaní — Pojem obeť — Právnická osoba — Mediácia v rámci trestného konania — Spôsoby uplatnenia)