Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu- PRÍLOHA I Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Chorvátska republika pristupuje pri pristúpení (podľa článku 3 ods. 4 aktu o pristúpení)