Výzva na predloženie žiadostí na rok 2013 – Druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) Text s významom pre EHP