Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9618 — La Poste/BRT) (Text s významom pre EHP) 2019/C 434/06