2012/257/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  11. mája 2012 o nezaradení látky naled pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh [oznámené pod číslom C(2012) 3050] Text s významom pre EHP