Nippon Seiko a i./Rada a Komisia Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. októbra 1977. # Nippon Seiko KK a iní proti Rade a Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 119-77 R. TITJUR