Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0362 - C6-0282/2005 - 2005/0154(CNS))