Kohtuasi C-88/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. juuli 2018. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy versus Abnormal Load Services (International) Limited (Eelotsusetaotlus — Koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus — Artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane — Kohtualluvus kohustuse täitmise koha järgi — Teenuse osutamise koht — Leping kauba vedamiseks ühest liikmesriigist teise — Vedu mitmes etapis ja erinevat liiki veovahenditega)