Vec T-234/12: Žaloba podaná 1. júna 2012 — Amitié/Komisia